Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 - 16:22

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Παρασκευή   5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00  μ.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     

Ημερήσια διάταξη

α.α Αρ. απ.                                            Θ έ μ α
1)                 186. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής:  α) ΚΑ εσόδων 1328.005 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κοσμά Φυλάτικα ΤΚ Κοσμά [Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020]» ποσού (800.000,00)€,  β) ΚΑ εξόδων 64-7341.001 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κοσμά Φυλάτικα ΤΚ Κοσμά [Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020]» ποσού (800.000,00)€.
2)                 187. Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού [κατόπιν της ανάγκης τροποποίησης κωδικών έργων σε κωδικούς υπηρεσιών], για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών υπηρεσιών ως εξής: α) ΚΑ εξόδων 30-6262.006 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λεωνιδίου (πλην ΔΚ Λεωνιδίου)» ποσού (6.100,00)€, β) ΚΑ εξόδων 30-6262.007 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τυρού» ποσού (7.200,00)€, γ) ΚΑ εξόδων 30-6262.008 με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Λεωνιδίου» ποσού (7.200,00)€.
3)                 188. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών ως εξής: α) 30-7323.033 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Ανδρέα», ποσού 7.200,00€ και  β) 30-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΤΚ Σαπ/κων» ποσού (4.919,13)€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 30-7323.020 με τίτλο «Διάνοιξη δρόμου προς Λυγεριά ΤΚ Σαπ/κων (ΔΕ Τυρού – Συνεχιζόμενο)».
4)                 189. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» με το ποσό των 3.000,00€, με ισόποση μείωση του 00-6031.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (Ειδικοί Συνεργάτες)».
5)                 190. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 20-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» ποσού (1.000,00)€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 20-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
6)                 191. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6662.002 με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» με το ποσό των 3.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
7)                 192. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 20-6061 με τίτλο «Παροχές ένδυσης» με το ποσό των 3.500,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
8)                 193. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6615 με τίτλο «Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις» με το ποσό των 2.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
9)                 194. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση υφιστάμενων  κωδικών ως εξής: α) ΚΑ εσόδων 1421.005 με τίτλο «Έσοδα από το κληροδότημα Λέου Ιωάννη» κατά το ποσό των (3.046,00)€, και β) του ΚΑ εξόδων 9111 με τίτλο «Αποθεματικό» κατά το ποσό των (3.046,00)€.
10)          195. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση υφιστάμενων  κωδικών ως εξής:  α) ΚΑ εσόδων 1421.001 με τίτλο «Έσοδα από το κληροδότημα Μαρίας Μώττη» κατά το ποσό των (26.800,00)€, και β) ΚΑ εξόδων 00-6162.001 με τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων» με το ποσό των (26.800,00)€. 
11)          196. Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των ΚΑ 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 12.000,00€ και ΚΑ 30-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με το ποσό των 10.000,00€, με ισόποση μείωση του ΚΑ 9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
12)          197. Περί της αναμόρφωσης του ΟΠΔ έτους 2018 Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
13)          198. Περί της αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656 /τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού».
14)          199. Περί της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Διάνοιξη γεώτρησης στον οικισμό Φωκιανού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας», προϋπολογισμού 15.995,59 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
15)         

200.

Αποδοχή και κατάθεση, σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, του ποσού της υπ΄ αριθ. 405/700112-6/20-06-2006 εγγυητικής επιστολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που είχε εκδοθεί για το επενδυτικό σχέδιο με αριθμό 98205/05Γ1509/004 (Ίδρυση Σφαγείων αιγοπροβάτων), σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτοκ. 2393/118732/04-09-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το σημείο (γ) της 263217/364/26-01-2009 απόφασης του Υπ. Α.Α.Τ. Πρόταση προς το Δ.Σ. για σχετική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018.  
16)          201. Εισήγηση περί της συμπλήρωσης της 492/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αφορά τέλη και δικαιώματα κοιμητηρίων, προκειμένου να καθορισθεί το ύψος του τέλους δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Τ.Κ. Τυρού, θέση Πάνω Γειτονιά.

 

 

Ο Δήμαρχος Ν Κυνουρίας

και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria