Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018 - 13:20

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας την Τρίτη 30 Οκτωβρίου.

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (21/2018) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (30η) Οκτωβρίου (2018) – ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο: Περί έγκρισης του Μνημονίου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Αρκαδίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 2ο: Περί της: α) έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε Τριμερή Προγραμματική Συμφωνία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», β) ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου, γ) υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» σε Πρόσκληση (με κωδικό Πρόσκλησης 098) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», δ) έγκρισης του ρόλου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ως Φορέα Λειτουργίας των Υποέργων 3 και 4 της Πράξης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 3ο: Περί της έγκρισης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου και εργασίες υποδομών γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας», π/υ 60.000,00€. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 4ο: Περί της έγκρισης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση των έργων: α) «Διάνοιξη Γεώτρησης στην Τ.Κ Κουνουπιάς Δήμου Νότιας Κυνουρίας» π/υ 20.000,00€ και β) « Δοκιμαστική άντληση σε υφιστάμενη γεώτρηση στον οικισμό Παλιόχωρα στην Τ.Κ Τυρού Δήμου Νότιας Κυνουρίας», π/υ 5.000,00€. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 5ο: Περί της εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 6ο: Περί της εγκρίσεως της 68/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΝΚ με θέμα «Περί της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018». (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

 

Θέμα 7ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού [κατόπιν της ανάγκης τροποποίησης κωδικών έργων σε κωδικούς υπηρεσιών], για την δημιουργία νέων απαραίτητων κωδικών υπηρεσιών ως εξής: α) ΚΑ εξόδων 30-6262.010 με τίτλο «Εργασίες επαναδιαμόρφωσης ακτών Δ.Ε. Λεωνιδίου» ποσού (5.000,00)€, β) ΚΑ εξόδων 30-6262.011 με τίτλο ««Εργασίες επαναδιαμόρφωσης ακτών Δ.Ε. Τυρού» ποσού (4.000,00)€ και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 8ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 10-7134.006 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» με το ποσό των 3.000,00€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 9ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ 20-7134.001 με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού» με το ποσό των 2.500,00€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 10ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 00-8113.005 με τίτλο «Αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 806,28€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ 20-6662.104 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ανακοινώσεων και συστημάτων συναγερμού ΔΕ Τυρού» ποσού 1.800,00€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού. (Εισηγητής: κ. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

 

Θέμα 12ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέων ΚΑ στο σκέλος των εσόδων ως εξής: Α) ΚΑ 4219.002 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από χρηματική ποινή» ποσού (627,59)€, β) ΚΑ 4219.003 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθοδοσία» ποσού (1.336,98)€. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 13ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση κωδικών του σκέλους των εσόδων και των εξόδων οι οποίοι αφορούν σε εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 14ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση κωδικών του σκέλους των εξόδων οι οποίοι αφορούν σε εργοδοτικές εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων με ισόποση μείωση του αποθεματικού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 

Θέμα 15ο: Περί της παραχώρησης μίας αίθουσας του βοηθητικού κτιρίου του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Πουλίθρων στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Απανταχού Πουλιθριωτών «Η Πολίχνη». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Θέμα 16ο: Επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κ.)

 

Θέμα 17ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Δημήτριος Κολινιώτης

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria