Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 - 08:11

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Παράταση για τo έργo κατασκευής φυσικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον Τυρό.

Κατά πλειοψηφία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφάσισε να άρει την διακοπή εργασιών της εργολαβίας του «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», αναδόχου «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» και παράλληλα να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας μέχρι 25-08-2018 με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών,

χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08. 

Για να δοθεί αυτή η παράταση, προηγήθηκε η από 29-09-2017 αίτηση του αναδόχου περί άρσης της διακοπής εργασιών και χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσής τους μέχρι 25-08-2018, καθότι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου του θέματος οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ενώ πολύ πρόσφατα με την αρ. πρωτ. 91936/25-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΠ3465ΧΙ8-ΕΚΛ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξή του στο ΠΔΕ 2017/Εθνικό Σκέλος, με αρ. έργου: 2017 ΕΠ02620001.
Επίσης, υπήρχε η σύμφωνη και ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 27/09-10-2017 Συνεδρίαση αυτού (θέμα 2ο) για παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι 25-08-2018.

 

Πηγή : Καλημέρα Αρκαδία

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

 


Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o      

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria