Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018 - 15:57

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Πρόταση για δημιουργία Λαογραφικής Έκθεσης Ναυτικής Παράδοσης της Τσακωνιάς στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τυρού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Εγκρίνει κατα πλοιοψηφία την υποβολή αίτησης στήριξης της πρότασης με τίτλο: “Αποκατάσταση - μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς”, στην υποδράση 19.2.4.5:

«Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια)», στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 562.000,00€. 

 

Εγκρίνει τις μελέτες του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση - μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς” (Τοπογραφική Αποτύπωση, Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη, Στατική Οριστική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Οριστική Μελέτη, Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, Τεύχη Δημοπράτησης, Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 60/2018 Τεύχος Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής προμελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «Χώρος προβολής της Θάλασσας & της Αλιείας στον Τυρό Αρκαδίας», του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Αποφαίνεται ότι η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και σχετίζεται με τις προτεραιότητες του. 

 

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπο Λυσίκατο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της αίτησης στήριξης.

 

Κατά της αποφάσεως αυτής ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χείλαρης Νικόλαος.

 

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ

 

 

Ακριβές φωτοαντίγραφο

 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

 

Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος

 

 

Προσθήκη σχολίου

ParaTyro 2018 animated poster

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria